ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมากน้อยเพียงใด


ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมากน้อยเพียงใด