ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน?ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA สำหรับบุคคลภายนอก

15 พ.ค. 2562      682 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EITหน่วยงาน จังหวัดเชียงราย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/uawt79