10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ

17 พ.ค. 2561      357 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งโครงการเกี่ยวกับดิน น้า ป่า และวิศวกรรม กว่า 4,800 โครงการ โครงการพระราชดาริแตกต่างจากโครงการหลวง คือ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการ ส่วนโครงการหลวงเป็นโครงการที่ทรงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้น ภายใต้ชื่อ มูลนิธิโครงการหลวง จึงเป็นโครงการส่วนพระองค์ โครงการพระราชดาริ นอกจากจะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาดูงานให้ได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงสร้างไว้ให้กับปวงชนชาวไทยในฐานะพ่อของแผ่นดินแล้ว สถานที่บางแห่งยังมีทัศนียภาพที่สวยงามได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับบรรยากาศรอบด้าน ดาวน์โหลดเส้นทางการท่องเที่ยว :: https://www.lannagreentourism.com/content/3801/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94 ข้อมูลเพิ่มเติม :: https://www.lannagreentourism.com/

แหล่งที่มา :