กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

29 มี.ค 2561      545 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางวิภาวี ลีไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววรรณฉัตร์ ทาแกง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
นางสาวกุลนภัสสร์ นิจจา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวรัตติยา ปุละเปา เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ

แหล่งที่มา :