กลุ่มบริหารงานทั่วไป

29 มี.ค 2561      717 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางวิภาวี ลีไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรัตติยา ปุละเปา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการเงินและบัญชี
นางสาวประภากร วงค์ชัย
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ

แหล่งที่มา :