กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

28 มี.ค 2561      853 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายนันทรกร มาแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเวียงชัย

นายธงชัย แอ่นฟ้า เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่สาย

นายอนุพล ดอนชัย เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมืองเชียงราย

นายภาณวิชญ์ จอมคำ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่ฟ้าหลวง

นายชวลิต วงศ์จันสุ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเชียงของ
นายพิศิษฐ์ จันทรัตน์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่จัน
นายบรรหาร ราชคม เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเชียงแสน
นายขจรศักดิ์ จอมจักร เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่ลาว
นายกิตติพงษ์ สมปาน เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเทิง
นายอัฐพล เพ็ชรสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า
นายธนกฤต ชัยมงคล เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอป่าแดด
นายสันติกุล วงค์ชัย เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอขุนตาล
นายเอกชัย แก้วประภา เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่สรวย
นายศราวุธ ตาวิยะ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพาน
นายประสิทธิ์ชัย อ้นกลิ้ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอดอยหลวง
นายพรเลิศ โยดี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงชัย
นายพิพัฒน์ เฉลิมเลี่ยมทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

แหล่งที่มา :