กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

28 มี.ค 2561      627 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นายนันทรกร มาแก้ว เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงาน
นายธงชัย แอ่นฟ้า ประธานเจ้าหน้าที่พลศึกษา (เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแม่สาย)
นายอนุพล ดอนชัย เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเมือง
นายภาณวิชญ์ จอมคำ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่ฟ้าหลวง
นายชวลิต วงศ์จันสุ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเชียงของ
นายพิศิษฐ์ จันทรัตน์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่จัน
นายบรรหาร ราชคม เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเชียงแสน
นายขจรศักดิ์ จอมจักร เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่ลาว
นายกิตติพงษ์ สมปาน เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเทิง
นายอัฐพล เพ็ชรสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า
นายสืบสกุล ไมตรีแพน เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพญาเม็งราย
นายษฐา แสนสิ่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงแก่น
นายธนกฤต ชัยมงคล เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอป่าแดด
นายสันติกุล วงค์ชัย เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอขุนตาล
นายเอกชัย แก้วประภา เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอแม่สรวย
นายศราวุธ ตาวิยะ เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอพาน
นายประสิทธิ์ชัย อ้นกลิ้ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอดอยหลวง
นายพรเลิศ โยดี เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงชัย
นายพิพัฒน์ เฉลิมเลี่ยมทอง เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

แหล่งที่มา :