กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

28 มี.ค 2561      685 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านท่องเที่ยว
นางสาวมณฑา กิติมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวประภากร วงค์ชัย เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาวณัฐวิภา รอดจากทุกข์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
นางสาวศรินญา วิชัยปะ เจ้าหน้าที่สถิติ
นางสาววรรณฉัตร์ ทาแกง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
นางสาวเสมอแข สิทธิหล่อ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวอาภาพร พลเยี่ยม เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวประกายพฤกษ์ พานิช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายภานุพงษ์ ข้อสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาววิไลพร เยาวบุตร เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวแสงดาว แซ่หว่าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวขนิษฐา รูปกลม เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวชญานิน เนตรประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวอนุสรา สิงหราช เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวสุวพัชร เตียวไพรัชฑ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายภาณุพันธ์ ปันเป็ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นางสาวพิชาพันธุ์ แสงแก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
นายศุภโชค จองปินหย่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

แหล่งที่มา :