รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

18 พ.ย. 2563      158 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

***************

                             ตามประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น

                   บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

9

นายทวนชัย

บัวแสง

 

2

4

นางสาวแสงทิพย์

ไชยมงคล

 

 

 

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1 ตามรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. หากผู้ใดไม่มาตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และขอให้เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาแสดงผลการศึกษา, สำเนาปริญญาบัตร,   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป, สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร, หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล และอื่นๆ (ถ้ามี) มาในวันรายงานตัวด้วย