ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 17 เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)

18 พ.ค. 2563      158 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print