โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช

25 มี.ค 2563      367 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

          กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 37 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาพื้นที่ค่ายเม็งรายมหาราชให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเริ่มจากแผนงานเกษตรปลอดภัย ตั้งแต่ห้วงเดือนมกราคม 2557 เป็นต้นมา จากนั้นจึงขยายแนวคิด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่แผนงานด้านอื่นๆ

          จวบจน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามการดำเนินงานการขยายผลการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 37 ได้เข้าร่วมเป็นโครงการนำร่อง โดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ในโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรโครงการเกษตรปลอดภัยของหน่วย และทรงมีพระราชดำริ “อยากให้ค่ายเม็งรายมหาราช เป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นพื้นที่ศึกษาและทดลอง โครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการ อีกทั้งสามารถนำไปขยายผล สู่เครือข่ายชุมชนและภูมิลำเนาของพลทหาร  เมื่อปลดประจำการไปแล้ว”         

          มณฑลทหารบกที่ 37 จึงได้ปฏิบัติตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสาระสำคัญคือ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติจริง โดยนำมาทำภายในหน่วย เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนและชุมชนรอบค่าย โดยเน้นตามแนวทาง “ทำดีให้คนดู” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและครอบครัวกำลังพลได้มาศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหารที่นำมาปฏิบัติและเห็นผลสัมฤทธิ์จริงในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

          ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการปฏิบัติงานของมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นครั้งที่ 3 โดยได้นำแนวคิด Management Cockpit ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นการดำเนินโครงการทุกอย่างได้ในภาพรวม ณ จุดเดียวกันโดยใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย นอกจากนี้ยังดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลองค์รวมในทุกมิติ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดของโครงการ ทั้ง ๒๓ โครงการที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จากผลงานปีที่ ๑ และผลงานปีที่ ๒ มาผนึกจัดทำเป็นนิทรรศการเพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อจากก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน และในวโรกาสที่เสด็จทรงเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ จากการจัดนิทรรศการของโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรัสเกี่ยวกับโครงการว่า “Think Small Act Now” คิดเล็กๆแต่ทำเดี๋ยวนี้

ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานตามที่กล่าว ในการมุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ” ของกองทัพภาคที่ 3 โดยแยกออกเป็นแผนงานต่างๆ จำนวน 23 แผนงาน ดังนี้

 1. โครงการฝายทดน้ำ
 2. โครงการขุดเจาะบาดาล
 3. โครงการสูบน้ำด้วยโซล่าร์เซลล์
 4. โครงการเกษตรปลอดภัย
 5. โครงการขายผักและอาหารราคาถูก
 6. โครงการตลาดเกษตรดอยทอง
 7. โครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกองุ่น
 8. โครงการเลี้ยงไก่
 9. โครงการเลี้ยงเป็ด
 10. โครงการนาเกษตรอินทรีย์
 11. โครงการปลูกต้นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง
 12. โครงการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
 13. โครงการสำนักงานโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ”
 14. โครงการเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์
 15. โครงการธนาคารปลา
 16. โครงการเลี้ยงห่าน
 17. โครงการเลี้ยงใส้เดือน
 18. โครงการศูนย์การเรียนรู้บ้านดินตัวอย่าง
 19. โครงการปลูกหญ้าแฝก
 20. โครงการปลูกเผือกหอม
 21. โครงการแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล
 22. โครงการหมู่ป่าและหมู่เหมยซาน
 23. โครงการปลูกหญ้าเนเปียร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช  

เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-5371-1200 ,  Email: itmtb@gmail.com