ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แผนวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570   28 มิ.ย. 2565 3 ครั้ง icon
แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ......   14 มิ.ย. 2565 12 ครั้ง icon
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ จังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)   14 มิ.ย. 2565 13 ครั้ง icon
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570   2 มิ.ย. 2565 18 ครั้ง icon
ร่าง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)   26 พ.ค. 2565 15 ครั้ง
ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)   26 พ.ค. 2565 15 ครั้ง
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566-2570   11 พ.ค. 2565 20 ครั้ง
บทวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวจากโควิด-19   8 ก.พ. 2565 43 ครั้ง
คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่.....   8 ก.พ. 2565 30 ครั้ง